Хабарландыру

Түркістан қаласын түркі әлемінің мәдени-рухани орталығы ретінде дамыту бойынша бас жоспар Тұжырымдамасын әзірлеу конкурсын ұйымдастыру және өткізу бойынша комиссия (бұдан әрі – Комиссия) Түркістан облысының әкімдігімен бірлесе отырып, «Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық құрылысының кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2018 жылғы 19 маусымдағы № 702 Жарлығының 4 тармақ 2) тармақшасына сәйкес, түркі әлемінің мәдени-рухани орталығы ретінде Түркістан қаласын дамыту бойынша бас жоспардың ең үздік Тұжырымдамасын әзірлеуге ашық халықаралық конкурс жариялайды (бұдан әрі – Конкурс).

Аталған конкурстың мақсаты түркі әлемінің мәдени-рухани орталығы ретінде Түркістан қаласының бас жоспарының Тұжырымдамасының сәулет-қала құрылысы шешімдерін алуға негізделеді, мұнда облыс орталығы ретінде Түркістан қаласының ұзақ мерзімді аумақтық дамуы, мәдени-тарихи мұрасының сақталуы бойынша сапалы шешімдер ұсынылатын болады.

Конкурсты өткізу мерзімі: 2018 жылғы 11 шілдеден бастап 11 тамыз аралығы. Конкурсқа ұсынылған жобалар көрмесі Түркістан қаласында 15-20 тамыз аралығында өтеді.

Конкурстың жүлде қоры (салықтарды қоспағанда) 40,0 млн.теңгені құрайды, оның ішінде:

— 1 орын – 25,0 млн.теңге;

— 2 орын – 10,0 млн.теңге;

— 3 орын –   5,0 млн.теңге.

Конкурсты ұйымдастырушылар: Комиссия және Түркістан облысының әкімдігі

Конкурс сайты: Turkestangenplan.kz

Конкурсқа кәсіби сәулетшілер және қала құрылысын жүзеге асыру мамандары (жеке және заңды тұлғалар) қатыса алады.

Тіркелу формасы ұсынылған.

Конкурс шарттары, техникалық тапсырма және басқа да бастапқы материалдар қатысушыларға сәтті тіркелгеннен кейін 1 күн ішінде электронды мекенжайына жіберілетін болады.

Конкурсқа қатысты сұрақтарды Turkestangenplan.kz; astanagenplan@mail.ru;  konkurs@turkestangenplan.kz электронды мекенжайларына жолдауға болады.

Жобаның үйлестірушілері:

ұйымдастыру мәселелері бойынша —  Кусаинова Гульнар Кабденовна, 8-701-599-71-86; 8 (717 2) 39-10-98, 39-11,40;

— техникалық мәселелер бойынша – Кожансугиров Шингис, 8-707-119-70-30; 8-776-353-00-43; 8 (725 2) 24-74-08; Ерубаев Жумахан Абенович, 8-701-358-47-92, 8-705-897-75-61.

Комиссия по организации и проведению конкурса на разработку Концепции генерального плана по развитию города Туркестана как культурно-духовного центра тюркского мира (далее – Комиссия) совместно с акиматом Туркестанской области в соответствии с подпунктом 2) пункта 4 Указа Президента Республики Казахстан от 19 июня 2018 года № 702 «О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан» объявляют открытый Международный конкурс на лучшую Концепцию генерального плана города Туркестан как культурно-духовного центра тюркского мира (далее – Конкурс).

Цель данного Конкурса заключается в получении архитектурно-градостроительных решений Концепции генерального плана города Туркестан,  как культурно-духовного центра тюркского мира, в которой будут предложены качественные решения по долгосрочному территориальному развитию города Туркестан как областного центра, сохранению культурно-исторического наследия.

Сроки проведения Конкурса: с 11 июля по 11 августа 2018 года. Проведение выставки проектов, представленных на конкурс, состоится с 15 по 20 августа 2018 года в городе Туркестан.

Призовой фонд Конкурса (без учета налогов) составляет 40,0 млн.тенге, в том числе:

— 1 место – 25,0 млн.тенге;

— 2 место – 10,0 млн.тенге;

— 3 место –   5,0 млн.тенге.

Организаторы Конкурса: Комиссия и Акимат Туркестанской области

Сайт Конкурса: Turkestangenplan.kz

В Конкурсе могут принять участие профессиональные архитекторы и градостроители (физические и юридические лица).

Форма регистрации прилагается или пройдите онлайн-регистрацию по ссылке: https://goo.gl/forms/ZWIad3CY23QMpBjG2

Условия Конкурса, техническое задание и другие исходные материалы будут направлены участникам на электронный адрес в течение 1 дня после осуществления успешной регистрации.

Вопросы касательно Конкурса можно направлять на электронные адреса: Turkestangenplan.kz; astanagenplan@mail.ru;  konkurs@turkestangenplan.kz

 

Координаторы проекта:

— по вопросам регистрации на конкурс – Сагалова Толкын +7 701 537 20 50

— по организационным вопросам – Кусаинова Гульнар Кабденовна, 8-701-599-71-86; 8 (717 2) 39-10-98, 39-11- 40;

— по техническим вопросам – Кожансугиров Шингис, 8-707-119-70-30; 8-776-353-00-43; 8 (725 2) 24-74-08; Ерубаев Жумахан Абенович, 8-701-358-47-92, 8-705-897-75-61.

 

Announcement

The Commission on organization and holding of the competition for development of the Concept of the master plan on development of Turkestan as cultural and spiritual center of Turkic world (hereinafter — Commission) together with Akimat of Turkestan region in accordance with subclause 2) of clause 4 of the Decree of the President of the Republic of Kazakhstan dated 19 June 2018 No. 702 «Of some issues of administrative and territorial arrangement of the Republic of Kazakhstan» hereby announces an open International competition for the best Concept of the master plan of Turkestan as cultural and spiritual center of Turkic world (hereinafter — Competition).

The objective of this Competition is in obtaining of architectural and city-planning solutions of the Concept of the master plan of Turkestan as cultural and spiritual center of Turkic world proposing quality solutions on long-term territorial development of Turkestan as regional center, preservation of cultural and historical heritage.

Terms of the Competition: July 11 to August 11, 2018. Holding of the exhibition of projects presented for the competition will be August 15 to 20, 2018, in Turkestan.

Prize fund of the Competition (exclusive of taxes) is 40.0 million tenge, including:

— 1st place – 25.0 million tenge;

— 2nd place – 10.0 million tenge;

— 3rd place –   5.0 million tenge.

Competition authorities: Commission and Akimat of Turkestan region

Web-site of the Competition: Turkestangenplan.kz

Professional architects and city planners (individuals and legal entities) can take part in the Competition.

Link to the form of registration: https://goo.gl/forms/Zrm7zU0YqakCsmiF2

Conditions of the Competitions, terms of reference and other source materials will be e-mailed to the participants within 1 day following the successful registration.

Please e-mail your questions concerning the Competition: astanagenplan@mail.ru; konkurs@turkestangenplan.kz

Project coordinators:

— registration issues – Sagalova Tolkyn, +7 701 537 20 50

— on organizational issues – Kussainova Gulnar Kabdenovna, 8-701-599-71-86; 8 (717 2) 39-10-98, 39-11,40;

— on technical issues – Kozhansugirov Shingis, 8-707-119-70-30; 8-776-353-00-43; 8 (725 2) 24-74-08; Yerubayev Zhumakhan Abenovich, 8-701-358-47-92, 8-705-897-75-61.